Kuran
44 - əd-Duxan
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info