Kuran
43 - əz-Zuxruf
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info