Kuran
42 - əş-Şura
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info