Kuran
41 - Fussilət
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info