Kuran
40 - əl-Mu’min
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info