Kuran
39 - əz-Zumər
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info