Kuran
38 - Sad surəsi
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info