Kuran
37 - əs-Saffat
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info