Kuran
36 - Yasin surəsi
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info