Kuran
34 - Səba surəsi
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info