Kuran
33 - əl-Əhzab
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info