Kuran
28 - əl-Qəsəs
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info