Kuran
29 - əl-Ənkəbut
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info