Kuran
27 - ən-Nəml
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info