Kuran
26 - əş-Şüəra
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info