Kuran
25 - əl-Furqan
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info