Kuran
24 - ən-Nur
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info