Kuran
23 - əl-Mu’minun (Mö’minlər)
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info