Kuran
22 - əl-Həcc
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info