Kuran
21 - əl-Ənbiya
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info