Kuran
18 - ər-Kəhf
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info