Kuran
17 - əl-İsra
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info