Kuran
16 - ən-Nəhl
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info