Kuran
15 - ər-Hicr
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info