Kuran
13 - ər-Rə’d
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info