Kuran
9 - ət-Tovbə
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info