Kuran
8 - əl-Ənfal
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info