Kuran
6 - əl-Ən’am
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info