Kuran
5 - əl-Maidə
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info