Kuran
4 - ən-Nisa
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info