Kuran
87 - əl-Ə’la
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info