Kuran
70 - əl-Məaric
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info