Translations Suras
BAHASA INDONESIA

112 - AL-IKHLAAS

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,
 
2Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.
 
3Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,
 
 
ReadTheQuran.org