Translations Suras
BAHASA INDONESIA

111 - AL-MASAD

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
 
2Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
 
3Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
 
4Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.
 
5Yang di lehernya ada tali dari sabut.
 
 
ReadTheQuran.org