Translations Suras
BAHASA INDONESIA

89 - AL-FAJR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Demi fajar,
 
2dan malam yang sepuluh,
 
3dan yang genap dan yang ganjil,
 
4dan malam bila berlalu.
 
5Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.
 
6Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad?,
 
7(yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi,
 
8yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain,
 
9dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah,
 
10dan kaum Firaun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak),
 
11yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri,
 
12lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu,
 
13karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab,
 
14sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi.
 
15Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku".
 
16Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku".
 
17Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim,
 
18dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin
 
19dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil),
 
20dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.
 
21Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi diguncangkan berturut-turut,
 
22dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.
 
23dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam; dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya.
 
24Dia mengatakan: "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini."
 
25Maka pada hari itu tiada seorang pun yang menyiksa seperti siksa-Nya,
 
26dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan-Nya.
 
27Hai jiwa yang tenang.
 
28Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridai-Nya.
 
29Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku,
 
30dan masuklah ke dalam surga-Ku
 
 
ReadTheQuran.org