Translations Suras
BAHASA INDONESIA

80 - 'ABASA

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
 
2karena telah datang seorang buta kepadanya.
 
3Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa).
 
4atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
 
5Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,
 
6maka kamu melayaninya.
 
7Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
 
8Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
 
9sedang ia takut kepada (Allah),
 
10maka kamu mengabaikannya.
 
11Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
 
12maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,
 
13di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
 
14yang ditinggikan lagi disucikan,
 
15di tangan para penulis (malaikat),
 
16yang mulia lagi berbakti.
 
17Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?
 
18Dari apakah Allah menciptakannya?
 
19Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
 
20Kemudian Dia memudahkan jalannya,
 
21kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
 
22kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
 
23Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
 
24maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
 
25Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),
 
26kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
 
27lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,
 
28anggur dan sayur-sayuran,
 
29Zaitun dan pohon kurma,
 
30kebun-kebun (yang) lebat,
 
31dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
 
32untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
 
33Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),
 
34pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,
 
35dari ibu dan bapaknya,
 
36dari istri dan anak-anaknya.
 
37Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
 
38Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
 
39tertawa dan gembira ria,
 
40dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,
 
41dan ditutup lagi oleh kegelapan.
 
42Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka
 
 
ReadTheQuran.org