Translations Suras
BAHASA INDONESIA

69 - AL-HAAQQAH

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Hari kiamat,
 
2apakah hari kiamat itu?
 
3Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
 
4Kaum Tsamud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
 
5Adapun kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa,
 
6Adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang,
 
7yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
 
8Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.
 
9Dan telah datang Firaun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.
 
10Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
 
11Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang), kamu ke dalam bahtera,
 
12agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
 
13Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
 
14dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
 
15Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
 
16dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah.
 
17Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
 
18Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).
 
19Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: "Ambillah, bacalah kitabku (ini)".
 
20Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
 
21Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai,
 
22dalam surga yang tinggi.
 
23Buah-buahannya dekat,
 
24(kepada mereka dikatakan): "Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu".
 
25Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini),
 
26Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,
 
27Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
 
28Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
 
29Telah hilang kekuasaanku dariku"
 
30(Allah berfirman): "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya."
 
31Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
 
32Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
 
33Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
 
34Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
 
35Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini.
 
36Dan tiada (pula) makanan sedikit pun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
 
37Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
 
38Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
 
39Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.
 
40Sesungguhnya Al Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
 
41dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
 
42Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
 
43Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
 
44Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
 
45Niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya.
 
46Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
 
47Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
 
48Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
 
49Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan (nya).
 
50Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).
 
51Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
 
52Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhan-mu Yang Maha Besar.
 
 
ReadTheQuran.org