Translations Suras
BAHASA INDONESIA

68 - AL-QALAM

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis,
 
2berkat nikmat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila.
 
3Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
 
4Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
 
5Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir) pun akan melihat,
 
6siapa di antara kamu yang gila.
 
7Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
 
8Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
 
9Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
 
10Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
 
11yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
 
12yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
 
13yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
 
14karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak.
 
15Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala."
 
16Kelak akan kami beri tanda dia di belalai-(nya).
 
17Sesungguhnya Kami telah menguji mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah menguji pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik (hasil) nya di pagi hari,
 
18dan mereka tidak mengucapkan: "Insyaa Allah",
 
19lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,
 
20maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita,
 
21lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:
 
22"Pergilah di waktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya".
 
23Maka pergilah mereka saling berbisik-bisikan.
 
24"Pada hari ini janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu".
 
25Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka mampu (menolongnya).
 
26Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),
 
27bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya)"
 
28Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?"
 
29Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalim".
 
30Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
 
31Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas".
 
32Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
 
33Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.
 
34Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
 
35Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir)?
 
36Mengapa kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?
 
37Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,
 
38bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.
 
39Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?
 
40Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"
 
41Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.
 
42Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa,
 
43(dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.
 
44Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al Qur'an). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,
 
45dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh.
 
46Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan utang.
 
47Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?
 
48Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
 
49Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nimat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
 
50Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.
 
51Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar h ampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Qur'an dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila".
 
52Dan Al Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
 
 
ReadTheQuran.org