Translations Suras
BAHASA INDONESIA

54 - AL-QAMAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan.
 
2Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: "(Ini adalah) sihir yang terus menerus".
 
3Dan mereka mendustakan (Nabi) dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya.
 
4Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan (dari kekafiran),
 
5itulah suatu hikmah yang sempurna maka peringatan-peringatan itu tiada berguna (bagi mereka).
 
6Maka berpalinglah kamu dari mereka. (Ingatlah) hari (ketika) seorang penyeru (malaikat) menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan (hari pembalasan),
 
7sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka belalang yang beterbangan,
 
8mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata: "Ini adalah hari yang berat".
 
9Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kaum Nuh maka mereka mendustakan hamba Kami (Nuh) dan mengatakan: "Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman".
 
10Maka dia mengadu kepada Tuhannya: "bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan, oleh sebab itu tolonglah (aku)".
 
11Maka Kami bukakan pintu-pintu langit dengan (menurunkan) air yang tercurah.
 
12Dan Kami jadikan bumi memancarkan mata air-mata air maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan.
 
13Dan Kami angkut Nuh ke atas (bahtera) yang terbuat dari papan dan paku,
 
14Yang berlayar dengan pemeliharaan Kami sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari (Nuh).
 
15Dan sesungguhnya telah Kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
 
16Maka alangkah dahsuyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
17Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
18Kaum Ad pun telah mendustakan (pula). Maka alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
19Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari nahas yang terus menerus,
 
20yang menggelimpangkan manusia seakan-akan mereka pokok kurma yang tumbang.
 
21Maka betapakah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
22Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
23Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman (itu).
 
24Maka mereka berkata: "Bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia (biasa) di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila",
 
25Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong".
 
26Kelak mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya amat pendusta lagi sombong.
 
27Sesungguhnya Kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka, maka tunggulah (tindakan) mereka dan bersabarlah.
 
28Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran).
 
29Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
 
30Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
31Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput-rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
 
32Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
 
33Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya).
 
34Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Lut. Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing,
 
35sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.
 
36Dan sesungguhnya dia (Lut) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
 
37Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
38Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
 
39Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
 
40Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
 
41Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Firaun ancaman-ancaman.
 
42Mereka mendustakan mu`jizat-mukjizat Kami kesemuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa.
 
43Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu?.
 
44Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang".
 
45Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
 
46Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
 
47Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
 
48(Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka".
 
49Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
 
50Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.
 
51Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
 
52Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan.
 
53Dan segala (urusan) yang kecil maupun yang besar adalah tertulis.
 
54Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman dan sungai-sungai,
 
55di tempat yang disenangi di sisi Tuhan Yang Berkuasa.
 
 
ReadTheQuran.org