Translations Suras
BAHASA INDONESIA

53 - AN-NAJM

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Demi bintang ketika terbenam,
 
2kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru,
 
3dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya.
 
4Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya),
 
5yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat,
 
6Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
 
7sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
 
8Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi,
 
9maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).
 
10Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.
 
11Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
 
12Maka apakah kamu (musyrikin Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
 
13Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
 
14(yaitu) di Sidratil Muntaha.
 
15Di dekatnya ada surga tempat tinggal,
 
16(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratulmuntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
 
17Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.
 
18Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
 
19Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al Lata dan Al Uzza,
 
20dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
 
21Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
 
22Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
 
23Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
 
24Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
 
25(Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
 
26Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridai (Nya).
 
27Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.
 
28Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.
 
29Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
 
30Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
 
31Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).
 
32(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan) mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
 
33Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al Qur'an)?,
 
34serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
 
35Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang gaib sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?
 
36Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?,
 
37dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?,
 
38(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
 
39dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
 
40Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).
 
41Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,
 
42dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),
 
43dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,
 
44dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
 
45dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan,
 
46dari air mani, apabila dipancarkan.
 
47Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),
 
48dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan.
 
49dan bahwasanya Dia-lah Tuhan (yang memiliki) bintang syi`ra,
 
50dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum Ad yang pertama,
 
51dan kaum Tsamud. Maka tidak seorang pun yang ditinggalkan-Nya (hidup).
 
52Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka,
 
53dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah,
 
54lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.
 
55Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?
 
56Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
 
57Telah dekat terjadinya hari kiamat.
 
58Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.
 
59Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
 
60Dan kamu menertawakan dan tidak menangis?
 
61Sedang kamu melengahkan (nya)?
 
62Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).
 
 
ReadTheQuran.org