Translations Suras
BAHASA INDONESIA

51 - AZ-ZAARIYAAT

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya,
 
2dan awan yang mengandung hujan,
 
3dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah,
 
4dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan,
 
5sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar,
 
6dan sesungguhnya (hari) pembalasan pasti terjadi.
 
7Demi langit yang mempunyai jalan-jalan,
 
8sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat,
 
9dipalingkan daripadanya (Rasul dan Al Qur'an) orang yang dipalingkan.
 
10Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,
 
11(yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai,
 
12mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?"
 
13(Hari pembalasan itu ialah) pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.
 
14(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan".
 
15Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan di mata air-mata air,
 
16sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik;
 
17Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam;
 
18Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).
 
19Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.
 
20Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin,
 
21dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?
 
22Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.
 
23Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan.
 
24Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan?
 
25(Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: "Salaaman", Ibrahim menjawab: "Salaamun" (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal.
 
26Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar),
 
27lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: "Silakan kamu makan".
 
28(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).
 
29Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata: "(Aku adalah) seorang perempuan tua yang mandul".
 
30Mereka berkata: "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan". Sesungguhnya Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
 
31Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
 
32Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Lut),
 
33agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras),
 
34yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk (membinasakan) orang-orang yang melampaui batas".
 
35Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu.
 
36Dan Kami tidak mendapati di negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri.
 
37Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
 
38Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata.
 
39Maka dia (Firaun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya, dan berkata: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".
 
40Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
 
41Dan juga pada (kisah) Ad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,
 
42angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
 
43Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, "Bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu".
 
44Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
 
45Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,
 
46dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
 
47Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.
 
48Dan bumi itu Kami hamparkan; maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).
 
49Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
 
50Maka segeralah kembali kepada (menaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
 
51Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
 
52Demikianlah tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan: "Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila".
 
53Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu. Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
 
54Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela.
 
55Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
 
56Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.
 
57Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.
 
58Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.
 
59Maka sesungguhnya untuk orang-orang lalim ada bahagian (siksa) seperti bahagian teman-teman mereka (dahulu); maka janganlah mereka meminta kepada-Ku menyegerakannya.
 
60Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada h ari yang diancamkan kepada mereka.
 
 
ReadTheQuran.org