Translations Suras
BAHASA INDONESIA

26 - ASY-SYU'ARAA

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Thaa Siin Miim.
 
2Inilah ayat-ayat Al Qur'an yang menerangkan.
 
3Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.
 
4Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.
 
5Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.
 
6Sungguh mereka telah mendustakan (Al Qur'an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.
 
7Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
 
8Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman.
 
9Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
10Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): "Datangilah kaum yang lalim itu,
 
11(yaitu) kaum Firaun. Mengapa mereka tidak bertakwa?"
 
12Berkata Musa: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.
 
13Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun.
 
14Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku".
 
15Allah berfirman: "Jangan takut (mereka tidak akan dapat membunuhmu), maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mukjizat-mukjizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan),
 
16Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakanlah olehmu: "Sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam,
 
17lepaskanlah Bani Israel (pergi) beserta kami".
 
18Firaun menjawab: "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu.
 
19dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna".
 
20Berkata Musa: "Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf.
 
21Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.
 
22Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israel".
 
23Firaun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?"
 
24Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya".
 
25Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya: "Apakah kamu tidak mendengarkan?"
 
26Musa berkata (pula): "Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu".
 
27Firaun berkata: "Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila".
 
28Musa berkata: "Tuhan yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya: (Itulah Tuhanmu) jika kamu mempergunakan akal".
 
29Firaun berkata: "Sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan".
 
30Musa berkata: "Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?"
 
31Firaun berkata: "Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar".
 
32Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata.
 
33Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya.
 
34Firaun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya: Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai,
 
35ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?"
 
36Mereka menjawab: "Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir),
 
37niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu'.
 
38Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di h ari yang maklum,
 
39dan dikatakan kepada orang banyak: "Berkumpullah kamu sekalian.
 
40semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang"
 
41Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir`aun: "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
 
42Firaun menjawab: "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)".
 
43Berkatalah Musa kepada mereka: "Lemparkanlah apa yang hendak kamu Lemparkan".
 
44Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang".
 
45Kemudian Musa melemparkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu.
 
46Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah).
 
47mereka berkata: "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam,
 
48(yaitu) Tuhan Musa dan Harun".
 
49Firaun berkata: "Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan dan aku akan menyalibmu semuanya".
 
50Mereka berkata: "Tidak ada kemudaratan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami,
 
51sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Tuhan kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman".
 
52Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israel), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli".
 
53Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota.
 
54(Firaun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israel) benar-benar golongan kecil,
 
55dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita,
 
56dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga".
 
57Maka Kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air,
 
58dan (dari) perbendaharaan dan kedudukan yang mulia,
 
59demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya (itu) kepada Bani Israel.
 
60Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.
 
61Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa: "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul".
 
62Musa menjawab: "Sekali-kali tidak akan tersusul; sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku".
 
63Lalu Kami wahyukan kepada Musa: "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu". Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
 
64Dan di sanalah Kami dekatkan golongan yang lain.
 
65Dan Kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya.
 
66Dan Kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
 
67Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar (mukjizat) dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
 
68Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
69Dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim.
 
70Ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Apakah yang kamu sembah?"
 
71Mereka menjawab: "Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya".
 
72Berkata Ibrahim: "Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa) mu sewaktu kamu berdoa (kepadanya)?,
 
73atau (dapatkah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?"
 
74Mereka menjawab: "(Bukan karena itu) sebenarnya Kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian".
 
75Ibrahim berkata: "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah,
 
76kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu?,
 
77karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam,
 
78(yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku,
 
79dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku,
 
80dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,
 
81dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali),
 
82dan Yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat".
 
83(Ibrahim berdoa): "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh,
 
84dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,
 
85dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang memusakai surga yang penuh kenikmatan,
 
86dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,
 
87dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan,
 
88(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,
 
89kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,
 
90dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,
 
91dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat",
 
92dan dikatakan kepada mereka: "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembah (nya)
 
93selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"
 
94Maka mereka (sembahan-sembahan itu) dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang sesat,
 
95dan bala tentara iblis semuanya.
 
96Mereka berkata sedang mereka bertengkar di dalam neraka:
 
97"demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,
 
98karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam".
 
99Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
 
100Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun,
 
101dan tidak pula mempunyai teman yang akrab,
 
102maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi (ke dunia) niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman".
 
103Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
104Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
105Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
 
106Ketika saudara mereka (Nuh) berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
 
107Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
 
108maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
 
109Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
 
110Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku".
 
111Mereka berkata: "Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?"
 
112Nuh menjawab: "Bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
 
113Perhitungan (amal perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
 
114Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
 
115Aku (ini) tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan".
 
116Mereka berkata: "Sungguh jika kamu tidak (mau) berhenti hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam".
 
117Nuh berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku;
 
118maka itu adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku".
 
119Maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
 
120Kemudian sesudah itu Kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.
 
121Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
122Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
123Kaum Ad telah mendustakan para rasul.
 
124Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
 
125Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
 
126maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
 
127Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
 
128Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main,
 
129dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal (di dunia)?
 
130Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
 
131Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
 
132Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.
 
133Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, dan anak-anak,
 
134dan kebun-kebun dan mata air,
 
135sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar".
 
136Mereka menjawab: "Adalah sama saja bagi kami, apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat,
 
137(agama kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu,
 
138dan kami sekali-kali tidak akan di "azab".
 
139Maka mereka mendustakan Hud, lalu Kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
140Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
141Kaum Tsamud telah mendustakan rasul-rasul.
 
142Ketika saudara mereka, Saleh, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?
 
143Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
 
144maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
 
145Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
 
146Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini (di negeri kamu ini) dengan aman,
 
147di dalam kebun-kebun serta mata air,
 
148dan tanam-tanaman dan pohon-pohon korma yang mayangnya lembut.
 
149Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin;
 
150maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;
 
151dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melewati batas,
 
152yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan".
 
153Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir;
 
154Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu mukjizat, jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar'..
 
155Saleh menjawab: "Ini seekor unta betina, ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu.
 
156Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan, yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar'.
 
157Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal,
 
158maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
 
159Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
160Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul,
 
161ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
 
162Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
 
163maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
 
164Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
 
165Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia,
 
166dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas".
 
167Mereka menjawab: "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir"
 
168Lut berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu".
 
169(Lut berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan'.
 
170Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua,
 
171kecuali seorang perempuan tua (istrinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
 
172Kemudian Kami binasakan yang lain.
 
173Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
 
174Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
 
175Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
176Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;
 
177ketika Syuaib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?,
 
178Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu,
 
179maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku;
 
180dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
 
181Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan;
 
182dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.
 
183Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;
 
184dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu".
 
185Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir,
 
186dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.
 
187Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
 
188Syuaib berkata: "Tuhan-ku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan".
 
189Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa `azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya `azab itu adalah `azab hari yang besar.
 
190Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
 
191Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
 
192Dan sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,
 
193dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril),
 
194ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,
 
195dengan bahasa Arab yang jelas.
 
196Dan sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.
 
197Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israel mengetahuinya?
 
198Dan kalau Al Qur'an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab,
 
199lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
 
200Demikianlah Kami masukkan Al Qur'an ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
 
201Mereka tidak beriman kepadanya, hingga mereka melihat `azab yang pedih,
 
202maka datanglah `azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya,
 
203lalu mereka berkata: "Apakah kami dapat diberi tangguh?"
 
204Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab Kami?
 
205Maka bagaimana pendapatmu jika Kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun,
 
206Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka,
 
207niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
 
208Dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan;
 
209untuk menjadi peringatan. Dan Kami sekali-kali tidak berlaku lalim.
 
210Dan Al Qur'an itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan.
 
211Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur'an itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.
 
212Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al Qur'an itu.
 
213Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
 
214Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,
 
215dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.
 
216Jika mereka mendurhakaimu maka katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan";
 
217Dan bertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
 
218Yang melihat kamu ketika kamu berdiri (untuk sembahyang),
 
219dan (melihat pula) perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
 
220Sesungguhnya Dia adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
 
221Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun?
 
222Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,
 
223mereka menghadapkan pendengaran (kepada setan) itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta.
 
224Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.
 
225Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah,
 
226dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakan (nya)?,
 
227kecuali orang-orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal saleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kelaliman. Dan orang-orang yang lalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.
 
 
ReadTheQuran.org