Kuran
61 - əs-Saff
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info